tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A Short Chinese Redneck
HAHAHA Look at that stupid dixihongas.
viết bởi wesman1023 21 Tháng chín, 2004