tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Nutz, Jock,
Step off my dilz. (Dilzach)
viết bởi Anonymous 06 Tháng tám, 2003