tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The act of making something do its intended function.
"Aww yeah, I'm gonna make it do what it do!" - Stinkmeaner
viết bởi Bert Brocone 23 Tháng tư, 2008
 
2.
The act of doing what it does, y'all know.
"Aww yeah, Ima make it do what it dooo!"
viết bởi Brocone 23 Tháng tư, 2008