tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A delicious, sexy doll
Doliciousx is so pretty, she so fine.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010