tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To do, look, or say something retarded.
That kid in the short school bus must be don-tardo.
viết bởi Bill Hendrick 14 Tháng chín, 2006

Words related to Don-Tardo

but ugly mental retarded sammy stupid