tìm từ bất kỳ, như là bias:

Donad Duck chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?