tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The Democratic version of 'HogWash'.
Wow, look at Hillary Load Up load up on that Donkey Shine
viết bởi Comrade Plasternasty 29 Tháng tám, 2008