tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Another name given to the drug K aka Ketamine.
"Can anyone shot me some donkey trank?"
viết bởi DuttyManH 23 Tháng tám, 2007

Words related to Donkey Trank

k ketamine horse tranquiliser horse tranquilizer tamin trank