tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A loser that is chinese
Guy 1: that guy is such a loser!
Guy 2: yeah donkey wong needs a life
viết bởi do not call me m@ 14 Tháng chín, 2008

Words related to Donkey Wong

batman donkey loser wang wong