tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1. To take a long time in doing a task
John was taking a donkey's left shoe to doing the washing up
viết bởi crackajack1992 19 Tháng hai, 2009

Words related to Donkey's left shoe

a donkeys left long shoe