tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A male dog goin' through the change, developing hormones
McLovin is crazy! I caught him humpin' my couch... he must be goin' through Dooburty!
viết bởi OGpimpDaddyMasterFlash 21 Tháng mười, 2010