tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Dude + Dawg = Doogly
Tyler: Sup doogly!
Jake: Not much man.
Mickey: What iz be crackin' dooglys?
viết bởi Tyler "Polar Bear" Brown 05 Tháng mười một, 2008