tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person from the age 12-15 who like hard rock and heavy metal music
This child is a doomerson so he must be cool!
viết bởi Eddie Kent 01 Tháng tám, 2003