tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Cool, Sick, Awesome, to be cool or fun or awesome.
That roller coaster was Doped out.
viết bởi MArgg 27 Tháng tám, 2007