tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
3.
Something extremely awesome.
This concert is so dopestick!
viết bởi SumKididunno 11 Tháng mười, 2007
 
1.
a blunt
BonQuiQui, fire up that dopestick!
viết bởi Grxxve.Dha.Cheese 10 Tháng mười một, 2009
 
2.
A dope stick is a marijuana cigar or joint with cocaine added.
I smoked two dope sticks last night and I'm still high
viết bởi Harakirix 21 Tháng chín, 2006