tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you have two girls to rub your manhood at once.
John was double dick rubbing last night. He had two chicks on him all night.
viết bởi danktheblank 12 Tháng tư, 2011