tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A quaint little euphamism for a heroin injection.
<i>"Yo homie, you wanna double dose?"
"Nah fool, I got train tracks all the way up to ma fo'head already!"</i>
viết bởi Elliott - Seven 13 Tháng tư, 2006