tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who, at present time, has the attitude of a douchebag.
Scott: Ooookay
Ryan: Fine, don't believe me.
Scott: Don't be a douchemood, I believe you.
viết bởi Necrucifer 19 Tháng mười, 2010