tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
When two down syndromes experience anal sex for the first time.
Retard #1: Nar-Nar my penis

Retard #2: Hardy har har

This is what we call Down Syndrome Anal Fun
viết bởi Bum Killas 101 10 Tháng tư, 2009