tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
proper noun: The New Jersey Shore; Literally, "down to the Shore," or "down at the Shore."
"We went downashore for Memorial Day."

"Have yiz been to my house downashore?"
viết bởi wayfarer 29 Tháng tư, 2005

Words related to Downashore

yiz