tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
proper noun. A sarcastic motherfucker.
Dr. Van Falk says, "Hey kids! Drugs are fun!"
viết bởi ref'rents 23 Tháng mười, 2003