tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The amazing combination of vodka and Dr Pepper
This Dr Vodka is w00t!
viết bởi JB 01 Tháng mười, 2004