tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Slang for Female Urination.
Katie: "Hey Teresa, you ready for another beer?"

Teresa: " Yea, I just need to Drain the Clam first."
viết bởi Davis 30 Tháng mười hai, 2003