tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang for "Urinate"

"The Main vein" being the penis of course.
"I gotta drain the main vein something fierce"
viết bởi Doc Evil 24 Tháng bảy, 2003