tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
When a dude wears a shirt as a dress.
Dude, take off that dressshirt, you look like a fucking idiot.
viết bởi Rowdy "The Cell' Munson 14 Tháng hai, 2009

Words related to Dressshirt

shirt dress drunk dude idiot t tanktop t- shirt t-shirto