tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A President Clinton doll that drops trou.
I got a Drop Trou Willie for my daughter.
viết bởi Bumkicker Slade 24 Tháng tư, 2005