tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
ugly, hideous, troglodyte.
shit me, look at that chick, she is a real Drosher.
viết bởi Anonymous 05 Tháng mười, 2003