tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
High grade marijuana. Smoked in Tampa, FL, also called, Drobola, Drocula, Dronasaur.
I just re-uped on a quap of that droskie.
viết bởi Kevin Macdonald 15 Tháng bảy, 2006