tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A derivative of just kidding or JK, another way of saying that you are just messing around.
I'm just duah-lacking with you bro. No, I'm Duah-Lacking with you.
viết bởi colbdawg 25 Tháng hai, 2013