tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word used for a close friend, instead of calling then dude.
"I'm not a dude, I'm your friend"
"ok, I'll call you dude friend!"
viết bởi ohiogal500 10 Tháng mười một, 2011
 
2.
like a guy friend.
that girl has a friend, that is a boy. so he is her dude-friend.
viết bởi sarah! michelle! 21! 29 Tháng chín, 2007