tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Texting while taking a dump.
No one can hear me grunt while dumpsting vs. talking on the phone.
viết bởi ltrain606 26 Tháng sáu, 2009