tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
To be finished with what ever it is you're doing.
gangsta 1-"yo, man. The shit was difficult. I'm just glad I'm dun dilly."

gangsta 2-"word, B."
viết bởi baby-d 19 Tháng tám, 2006

Words related to Dun Dilly

done finished no more nothing over
 
2.
To be finished with what ever it is you're doing.
"yo, man. The shit was difficult. I'm just glad I'm dun dilly."
viết bởi baby-d 19 Tháng tám, 2006