tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To "go dancing" at a club
SASSTO: What do you feel like doing tonight

DUNNY: I feel like going dancing!

SASSTO: Yeah let's have a dunnyouting!

FLEERFLAWN: Yitadee!
viết bởi Kirtan 16 Tháng tư, 2008