tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Soap - Indian Urdu Language
Raj: Don't Drop Dat Durka Durk
viết bởi Rajesh Maharaja 05 Tháng tám, 2013
 
2.
The Indian version of ass.
She dropped that durka durk all over the floor!

I love watching her shake her durka durk!
viết bởi Hippie mongrol 16 Tháng tám, 2013