tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Name of Person who doesn't finish the chicken nuggets one bought them
Dusty Bitch didn't eat these nuggets!
viết bởi 1631 27 Tháng tư, 2011