tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
The act of rolling a joint or the joint itself.
"Hey man, you wanna make some Dutch paper mache crafts?"
viết bởi The Baur 26 Tháng chín, 2011