tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
E&J
A brand of Brandy that mixes well with Pepsi.
Last night I had E&J and Pepsi, I got so drunk!
viết bởi Steph15 12 Tháng chín, 2006