tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
100% Deliciousness. When eaten with Jolt Blue, orgasm can be reached.
Dude, pass the E.L.Fudge. Soooo good!
viết bởi Bradley Nash 11 Tháng hai, 2009