tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a. pertaining to the earth's natural land and habitat
> preserving, clean air, protecting animals going into
extinction > enviromental friendly
b. enviro mental fool > just plain looney
be enviromental friendly dont litter or U just ENVIRO MENTAL FOOL
viết bởi SGT.PLOW 02 Tháng hai, 2008