tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A nonsensical battle cry of Shiny's Earthworm Jim. To ready one's foe for an attack.`
En Garde = Traditional
Eat Cow = Newer, more obsucre
viết bởi El Toro Grande 04 Tháng tám, 2004