tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Homemade version of the Egg McMuffin, Made by your MOM
My Mom made me a Egg Mom Muffin for breakfast this morning
viết bởi Tricksmaster 09 Tháng ba, 2012
 
2.
Same as McDonald's Egg McMuffin, but homemade by your MOM
My Mom made me an Egg Mom Muffin for breakast this morning.
viết bởi Wendy's Fry Guy 25 Tháng hai, 2012