tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something that can't be described...

We don't know ┐('~`;)┌
"do you smell that? its ehwic"
viết bởi Dooby Dooby 13 Tháng tám, 2011