tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
An Emrie is a very sexy woman
Damn, shawty fine as hell, she a straight up Emrie!
viết bởi Dope420ice 07 Tháng mười, 2013