tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When somebody types Epic Fail but fails at it...
Bob: That was an epic fial.
Jim: ^No that was an epic fail.
viết bởi Severe Glory 14 Tháng năm, 2009