tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Something too hard to solve,
takes too much time.
AIN'T NOBODY GOT TIME FO MATH.
"Hey man did you figure out that equation last night?"
viết bởi Ebeedubs 18 Tháng năm, 2014