tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The time of day between morning and noon.
Evening - time of day between morning and night. It is the Eve of the Ending of the day. EVE of the eNdING (capitals letters spell out "evening") So evenoon is the eve of noon.
viết bởi ElJosho 14 Tháng mười, 2009