tìm từ bất kỳ, như là bae:

Everything is Illuminated chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?