tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
really good or awesome
The movie was extradonital.
viết bởi Velm 29 Tháng mười, 2010