tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Shit arse band with johnny yong bosch
LOLOLOL IM JOHNNY YONG BOSCH, YOU BASTARD!!! BUY MY NEW ALBUM BY EYESHINE, YOU BASTARD!!!
viết bởi You Bastard 14 Tháng bảy, 2010