tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Fuck
It
You
Only
Live
Once
Shit
Happens
"You stole the answer key from Mrs. Jones?"." Yeah, f.i.y.o.l.o.s.h. !"
viết bởi That Guy In 5th Block 04 Tháng sáu, 2012